REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA TIMBAILA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez TIMBAILA mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej szkoły www.timbaila.pl.

3. Biorąc pod uwagę rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) uczestnik zajęć wyraża zgodę na informowanie go (drogą mailową, telefoniczną, sms, ustną, oraz kanałami social media) o ofercie handlowej TIMBAILA.

4. Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca TIMBAILA na zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej i w tym zakresie mogą:

a) korzystać z sali, zgodnie z jej przeznaczeniem, 
b) korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej na danej sali,
c) korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Studio Tańca TIMBAILA, w tym z: szatni, toalet.

5. Warunkiem wstępu na zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście w recepcji.

6. Zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open, podstawowy, początkujący wyższy /, średnio zaawansowany, zaawansowany.

7. Warunkiem wstępu na zajęcia na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest zgoda Instruktora.

8. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników (dla zajęć w parach 8 osób, dla zajęć solo 6 osób).

9. Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.

10. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.

11. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może również poprowadzić 1 instruktor.

12. Szkoła informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Szkole, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

13. Szkoła nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

14. Instruktor w TIMBAILA prowadzi zajęcia. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.  Jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

15. Uczestników zajęć obowiązuje karnet wstępu na zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej. Opłatę za karnet należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia się zajęć.

16. Instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

a) Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
b) Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
c) Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.

17. Każda osoba, która przebywa na terenie TIMBAILA musi być na liście uczestników na zajęcia. W przypadku nieposiadania karty, osoba jest zmuszona opuścić Szkołę w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Szkoły w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

18. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. Mogą poczekać w recepcji.

19. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

20. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję w celu weryfikacji płatności. Pokazując ważny karnet (a w przypadku nieposiadania – dokument tożsamości).

21. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

22. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się.

23. TIMBAILA ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.

§2 PŁATNOŚCI

1. Timbaila zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.

2. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie:

a) gotówkowej
b) korzystając z terminala płatniczego
c) robiąc przelew na konto Santander o numerze: 10 1090 2590 0000 0001 4392 8126

3. Pozostałe opłaty w TIMBAILA wnoszone są w następujących formach:

a) Wynajem pomieszczeń na terenie TIMBAILA oraz udział w lekcjach indywidualnych – opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej.
b) Obozy letnie/zimowe, wyjazdy integracyjne, a także warsztaty edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej – opłata gotówkowa lub przelewem na konto: 10 1090 2590 0000 0001 4392 8126. Uiszczenie opłaty za zajęcia oznacza zapoznanie się z regulaminem płatności.

§3 BEZPIECZEŃSTWO

1. TIMBAILA nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.

2. Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Szkoły. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

3. Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Szkoły. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

4. W przypadku ewentualnej kradzieży TIMBAILA jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

5. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody.

6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

7. Osoby przebywające na terenie TIMBAILA zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia TIMBAILA i innych uczestników zajęć.

8. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole.

9. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

10. Na terenie TIMBAILA obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków lub innych substancji odurzających.

11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Szkoły Tańca TIMBAILA.

12. Teren TIMBAILA jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie TIMBAILA znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu TIMBAILA. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Szkoły. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy szkoły i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

13. TIMBAILA informuje, że teren Szkoły jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie Szkoły jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca TIMBAILA nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie Szkoły.

§4 SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a osoby, które za nią zapłaciły, ale nie dostały się do niej, mogą przekazać wpłaconą kwotę na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot pieniędzy.

2. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Szkoła Tańca TIMBAILA ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku TIMBAILA proponuje dołączenie do innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.

3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora TIMBAILA ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

4. TIMBAILA ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy na inny dzień. O fakcie tym TIMBAILA zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. dzień przed przeniesionymi zajęciami.

5. W sytuacjach losowych TIMBAILA ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez TIMBAILA zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.

6. TIMBAILA ma prawo w nowym sezonie do wprowadzania zmian w grafiku zajęć.

7. W przypadku grup zamkniętych prawo uczestniczenia w zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.

8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właściciela TIMBAILA.

§5 WIZERUNEK

1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów/obozów/wyjazdów integracyjnych, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnik każdorazowo Szkoła usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. TIMBAILA. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

2. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: http://timbaila.pl/polityka-prywatnosci/

§6 SIŁA WYŻSZA

1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.

4. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.

6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu, dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.

8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§7 OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi TIMBAILA stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie. 
b) TIMBAILA dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: http://timbaila.pl/covid/
c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, o którym mowa w pkt a.
d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

§8 Zasady funkcjonowania Szkoły w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

1. Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.:

2. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829, zgodnie z poniższymi zastrzeżeniami:

a) w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w § 8 pkt 2
b) TIMBAILA zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane § 8 pkt 2, w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
c) jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnię akademicką i wykładnię praktyków z wykształceniem prawniczym
d) przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
e) w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

3. TIMBAILA oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym practis), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący dla osoby egzaminującej.

a) Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach edukacyjnych i są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.
b) Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako „practis”
c) Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.

4. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. Dz.U. 2020 poz. 1871 placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.